• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Okul Hekimliği Misyonumuz

Okul sağlığı hizmetleri öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlıklı eğitimin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Doktor ise bu hizmetlerden primer olarak sorumludur ve lider konumundadır.

Okul sağlığı hizmetinin amacı toplumdaki okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek böylece çocukların dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.

Bizim bu projeyi hazırlamaktaki amacımız, ülkemizdeki okul sağlığı hizmetlerinin öneminin kavratılması ve bu hizmetlerde sağlık ekibinin lider rolünün ortaya konmasını sağlamaktır.

Amerika okul sağlığı sağlık ekibinin çeşitli alanlardaki fonksiyonlarını üç boyutta toplamıştır. Bu amaçlar şöyledir : Okul toplamının kişisel sağlık bakımı ve eğitimi; okulun fiziksel ve sosyal çevresinin düzenlenmesi; aile ve toplumun sağlığını yükseltme çalışmalarını yönlendirmektir.

Çocuk okula başlamadan önce okul sağlığı ekibi aileyi teşvik edici, cesaretlendirici ve destekleyici mektuplarla bilgilendirir. Okul toplumunun kişisel sağlık bakımı ve eğitim için hekim ve hemşire; gözlem,koruma, tıbbi muayene ve epidemiyolojik araştırma gibi sağlığı değerlendirme çalışmalarına katılır. Yaralanmalar, acil durumlar, devamsızlıklar, akut ve kronik hastalıkları kontrol altında tutmaya çalışır. Sağlık sorunları olan öğrencilerin veya diğer bireylerin sağlık danışmanlığını yapar. Okul sağlığı programlarındaki danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini okul sağlığı ekibi yaparlar.

Okul sağlığı ekibi okul sağlık programının "erken tanı hizmetleri" çalışmalarında da yer alır. Çocuğun sağlığından sapmalar olduğunda (gözleri ovuşturmak, arpacık, şaşılık, kulak ağrısı-akıntısı, döküntü, zor soluk alma, ateş, geç öğrenme gibi), okuldaki sağlık ekibi aile ile işbirliği yaparak çocuğun durumu hakkında bilgi verir. Aileye ve öğretmene gözlenmesi gereken durumları tanıtır. Okul sağlığı hemşiresi gerekli olduğu durumlarda aileye bu ziyareti yaparak onlara rehberlik yapar, onları bilgilendirir, dolayısıyla bilinçlendirir. Böylece çocukların aileleriyle iyi bir iletişim kurulmuş olur. Okul sağlığı ekibi, öğretmenin de çocuklara ilişkin sağlık gözlemlerini değerlendirerek onu bu konuda bilinçlendirir. Öğretmenlerle, derse yılının başlangıcında okul sağlık ekibi, gözlem ve durum saptama yöntemleri ve rapor edilecek durumları konuşur. Öğretmen-sağlık ekibi işbirliği yaparak öğrencilerin sağlık gereksinimlerini ve sorunlarını saptayıp, bunlara yönelik bakım planı yapar, uygular ve değerlendirir.

Okul toplumu için planlanan sağlık bakımı çok yönlüdür. Sadece öğrencileri değil okul çalışmalarını da kapsar. Bu bütüncül yaklaşımın bir gereğidir ve bir ekipte bulunması gereken bir özeliktir. Okul sağlığı ekibinin bakım felsefesi, okulda çocuğu korumak, sosyal çevresini genişletmek, koruyucu hizmetleri genişletmek, sağlık için alınacak kararlara anne, baba ve çocuğun katılımını sağlamaktır.

Okul sağlığı ekibi, çocukların, anne-babaların ve öğretmenlerin sağlık eğitimini de sağlar. Okulda çocukların sağlığını korumak, yükseltmek ve doğrudan kendisini ilgilendiren ilk yardım, suni solunum, menstrüasyon, hijyen,gıda, diyabetli çocuk, tüberkülozlu çocuk ve bakımı gibi konularda gereksinimlerini saptadıktan sonra sağlık eğitimini planlar ve planlananların uygulanıp uygulanmadığını denetleyici rol görür.

Okul çevresi, çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerine aile çevresinden sonra etki yapan ikinci önemli ortamdır. Sağlıklı okul çevresi, okul ve ailenin işbirliği içinde olduğu, çocuğun eğitimine uygun, fiziksel ve sosyal gelişmeye yardımcı, tehlikelerden uzak bir ortam olmalıdır. Okul çevresinin güvenliği birincil öneme sahiptir. Okulda bu amaçla bir güvenlik komisyonu oluşturulmalı ve okul sağlığı ekibinden bir kişi bu komisyonda lider rolde bulunmalıdır. Güvenli çevreyi oluşturmak amacıyla alınan önlemler okul binasının yapımıyla başlatılmalı ve süreklilik kazındırılmalıdır.

Bulaşıcı hastalıklar ve yayılımını önlemek amacıyla düzenli bir aşılama programı oluşturulmalı ve okul sağlığı hemşiresi bu faaliyetleri yürütmelidir. Okul sağlığı hemşiresi bu amaçla anne- baba ve öğretmenleri eğitir, konuya dikkatlerini çeker. Alınan tüm önlemlere rağmen bulaşıcı hastalıklar yayılmışsa okuldan uzaklaştırmalar yapılır ve okul sağlığı hemşiresi gereken kurumlara sevk ve bildirim yapar.

Psikososyal çevre, okul çocuğunun sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bu dönemdeki çocukların oyun gereksinimleri ve ders programlarının ağırlığının belirlenmesinden okul sağlığı ekibi sorumludur.

Önerilerini okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşır ve gereken önlemleri alır.

Ayrıca okul sağlığı hemşiresi, sorunlu olduğunu gözlediği çocukların ailelerini evde ziyaret ederek bu ziyaretler sırasında daha önceden saptadığı sorunlara yönelik aileyi haberdar ederek bakım planını hazırlar ve uygular.

Böylece sağlık ekibi aile ve toplumun sağlığını yükseltmeden primer olarak sorumludur. Bir lider olarak sosyal düzene katkıda bulunmuş olur.

Mükemmel bir okul sağlık ekibinde bulunması gereken temel nitelikler, iletişim yeteneği, kişilerarası ilişkiler, eğiticilik yeteneği, danışmanlık yeteneği ve toplumsal ilişki becerisinden oluşmaktadır.

Okul sağlığı ekibinin tıbbi ve mesleki alanlarda rehberlik rolü de vardır. Tıbbi rehberlikte her şeyden önce velileri çocukların hastalığı konusunda bilgilendirir ve bu durumun incelenmesi ve tedavisi için rehberlik yapar. Daha sonra ise bu çocukların önerilen yerlere götürülüp götürülmediklerini denetler. Mesleki rehberlikte ise öğrencilere mesleklerini seçerken rehberlik yapar. Çünkü meslek seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bir nokta da öğrencinin bedensel yetenekleri ve sağlık durumudur.

Günümüzde, gelişmiş ülkelerde okul sağlığı birimleri çağdaş tıp uygulamalarına paralel olarak gelişmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, okul sağlığı ekibine katılım dar bir kapsamda düşünülmüş, geleneksel görevlerle (ilk yardım hizmetleri, enjeksiyon yapma, bulaşıcı hastalıkları gözleme gibi) sınırlandırılmıştır. Ülkemizde ise okul sağlığı servisleri henüz kurulmamıştır, bazı özel okullarda hekim ve hemşire görev yapmaktadır. Bunlar da okul sağlığı eğitimi görmeyen sağlık üyeleridir. Ayrıca ülkemizde okul çocuklarının ev ziyaretleri yoktur. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na ait sağlık kuruluşları öncelikle öğretmenlere yönelik sağlık hizmeti vermektedir. İlkokullarda ise bu uygulama hiç yoktur. 224 sayılı sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri Yasası’nın uygulamasına göre okul çocuklarının sağlık sorunları sağlık ocaklarının görevleri içinde yer almakta ve çözümü önerilmektedir.Şimdi ise yeni uygulama ile Aile Hekimliği kapsamı içinde Aile Hekimi tarafından bu hizmet verilmeye çalışılacaktır.

Okul sağlık ekibinin okul sağlığı alanındaki liderlik fonksiyonunu başarıyla kullanması sonucunda aile, çocuklarının sağlık problemleri ile başa çıkmayı öğrenir, okul sağlık programlarının etkinliklerini ve işlevlerini öğrenir, bir okul sağlık problemleri belirlenmiş çocukların uygun tıbbi bakımına ilişkin bilgileri edinmiş ve belirlenmiş gereksinimlere dönük sağlık programlarının etkinliklerini destekler. Öğrenciler ile sağlık bakımı için sorumlu ve bilinçli kararlar verir, sağlık ve hastalık kavramlarını ayırdedebilir, bireysel sağlık durumunun güzelliklerinin bilincine varır, en iyi sağlık durumunu elde etmek için kaynakları nasıl ve nerede kullanacağını öğrenir, var olan sağlık ve güvenlik önlemlerinin bilincine varır. Öğretmenlerle ise sağlıkla ilişkili olan bir dizi sağlıklı öğretmen konferanslarını başlatır, çocukların sağlıkla ilgili özelliklerini belirler, okul sağlığı ekibinin katkıları ile ders müfredatlarını sağlıkla ilgili kavramları almayı bilir, toplumda aynı yaş grubuna ait var olan sağlık problemlerini yansıtıcı konuları derslerine entegre edebilir ve öğretebilir. Toplum ise okul sağlık programı girişimlerine dayalı sistem geliştirir, okul sağlık programları ile belirlenmiş sağlık gereksinimlerine denk gelen sağlık hizmetlerini geliştirir, okul sağlık gereksinimlerine yanıt veren kuralları destekler ve rollerini genişletici yasalar çıkartarak bu şekilde sağlık ekibinden daha fazla yararlanılmasını destekler.

Ayrıca okulda yada eğitim merkezinde yönetici, öğretmen, sağlık ekibi ve diğer personel öğrenciyi hedef olarak işbirliği yapmalı, çocuğun sağlığı konusunda sağlık ekibinin rolü iyi benimsenmesi ve diğer çalışanlar sağlıkçıların görevini başarıyla yerine getirilmesine yardımcı olmalıdır. Okul sağlığı ekibinin katkılarıyla ders müfredatlarına sağlıkla ilgili kavramların alınması ve derslerin sağlık ekibinin girişimci rolüyle çocuğun fiziksel ve ruh sağlığıyla olanaklı olarak ayarlanmalıdır.Sağlıklı,huzurlu,mutlu bir gelecek dileğiyle üzerimize düşen görevlerin tamamını fazlasıyla yapmaya hazırız.

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.